INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(061, 070) - VELELIBY

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Dopravna Veleliby je šestikolejná odbočná a mezilehlá stanice s vlečkou v rovném úseku trati. Ve stanici se stýkají dvě tratě, trať 061 Jičín - Kopidlno - Nymburk město a trať 071 Nymburk hl. n. - Mladá Boleslav. Dnes (2015) jezdí téměř všechny osobní vlaky jak od Mladé Boleslavy tak od Jičína na hlavní nymburské nádraží, výjimku tvoří pouze nedělní odpolední rychlík Turnov - Jičín - Praha, který z Velelib pokračuje přímo do Nymburka města.

Veleliby stanice

I když se vlaky kolem obce Veleliby po kolejích prohnaly již v roce 1870, neboť jejich historie se váže k výstavbě 30 km dlouhé tratě z Nymburka na Mladou Boleslav, vystavěné společností ÖNVB (Rakouská severozápadní dráha), nádraží zde v té době ještě nestálo. To bylo vystavěno až s realizací další dráhy patřící společnosti BCB (České obchodní dráhy) s dnešním označením 061 a trasováním Veleliby – Kopidlno - Jičín, se slavnostním zahájením 15. listopadu 1881. Na založení společnosti a hlavně výstavbě trati se hlavní měrou podílel Ing. Jan Muzika s jeho spolupracovníkem Ing. Karlem Schnabelem. Ve Velibech jako koncové stanici bylo vystavěno původně jednoduché trojkolejné nádraží, které bylo na obou jeho koncích zaústěno do již provozované dráhy společnosti ÖNVB jednoduchými traťovými spojkami. Nádraží mělo dle reálií společnosti normovanou výpravní a přijímací budovu, větší skladiště na dopravované zboží, topírnu pro parní stroje o dvou stáních za sebou a na straně k Nymburku na kusé koleji i mostní kolejovou váhu, určenou především pro vážení nakládané řepy. Jako v původně koncové stanici trati, nesměla chybět u remízy postavená vodárna.

Po zahájení provozu se stanice nejmenovala Veleliby, ale Nymburk-transit a fungovala jako zázemí pro provozování vlaků na trati do Jičína. Vlaky v té době jezdily totiž až na nádraží Nymburk, které patřilo společnosti ÖNVB, kde přestupovali cestující a vykládal se náklad. V roce 1883 bylo vystavěno druhé nymburské nádraží pojmenované Nymburk státní nádraží (dnes Nymburk město) a z Velelib sem byla postavena samostatná trať, takže vlaky společnosti BCB již nejezdily na konkurenční nádraží ÖNVB, ale končily právě tam. Někdy v té době také dochází i ke zrušení remízy, protože veškeré lokomotivy končily až na nádraží Nymburk město a zde byla také pro tyto účely vystavěna mnohem větší a praktičtější výtopna. Nevýhodu však měl cestující, protože pokud chtěl přestupovat, musel tak učinit pěším přesunem mezi oběma nádražími a to i přes to, že mezi nimi byla ve stejném roce postavena spojka - tu však mohly využívat pouze vojenské vlaky. Ve stanici Veleliby se v té době pouze překládalo zboží z nákladních vlaků, případně se odstavovaly celé vagóny, které si zde předávaly obě konkurenční společnosti. Ještě v roce 1883 byla ve stanici zrušena stálá služba a stanice zůstala neobsazena, nákladní dopravu zde obstarávaly pouze vlakové čety. Jen v dobách sklizně řepy a zvýšeného tranzitu byla stanice obsazena službou.

Teprve v roce 1910 si nátlak veřejnosti vynutil zavedení dopravy mezi nymburskými nádražími, pendlovaly zde kyvadlové vlaky a současně byl veškerý zbylý nákladní tranzit převeden do stanice Nymburk město a stanice Veleliby byla uzavřena. Jen rok poté (1911) je však opět otevřena a využívána jako nákladní pro trať do Jičína. Vypuknuvší válka nepřímo zasahuje do života nákladní stanice Veleliby a ta je pro nedostatek personálu opět uzavřena a je využívána jen pro potřeby vojenských ešalonů. Stanice začíná plně fungovat teprve po skončení první světové války v roce 1919, se vznikem ČSD a opět slouží dopravním účelům jak v nákladní, tak osobní dopravě. O rok později v roce 1920 zde také mohou cestující přímo přesedat mezi vlaky na obou tratích. V roce 1922 se mění remíza na byty a v roce 1927 je zde dokonce otevřena nádražní restaurace. K rozšíření kolejiště dochází v roce 1935.

Veleliby stanice
Panorama pohledu na stranu ke křinecko-čachovickému zhlaví stanice - v pozadí výtopna přestavěná na obytný dům (10/2014)

Kolejiště stanice Veleliby má pět dopravních kolejí a jednu kolej manipulační, konfigurace kolejiště umožňuje stavění dopravní cesty na všechny koleje z a do všech směrů. Kolej č. 1 je hlavní staniční průjezdnou a průběžnou kolejí pro trať 071 z Nymburka do Mladé Boleslavi, kolej č. 2 pak hlavní staniční průjezdnou a průběžnou kolejí pro trať 061 z Jičína do Nymburka města. Většina výhybek kolejiště je osazena elektromechanickým přestavníkem a je ovládána ústředně z dopravní kanceláře nebo z pomocného stavědla (PSt.1). Na Nymburské straně je do kolejiště (konkrétně staniční koleje 3a) zapojena vlečka směřující do areálu Semena Veleliby. Celková délka vlečky je 350 metrů, po odpojení od kolejiště se stáčí kolej esovitě nejprve vpravo a pak obloukem vlevo vstupuje branou do oploceného areálu k mohutnému nákladišti, u kterého se rozdvojuje na dvě kusé koleje. Vlečku kryje seřazovací návěstidlo. V dnešní době (2015) není vlečka používaná ani udržovaná a je zarostlá vegetací.

Ve stanici je pět zvýšených nástupišť, u staničních kolejí č. 1, 2, 3 a 4 jsou s nástupiště s pevnou hranou typu Tischer, u staniční koleje č. 6 je nástupiště pouze sypané, dnes již neudržované. Nástupiště u kolejí 1, 2 a 3 má shodnou délku 194 metrů, u koleje č. 4 je nástupiště kratší s délkou 117 metrů a nejkratší bývalo ono sypané nástupiště u koleje č. 6 s délkou 100 metrů. Na nástupiště je zajištěn přístup jedním centrálním přechodem navazujícím na přístupovou cestu od veřejné komunikace, v minulosti byly ve stanici přechody dva, z každé strany výpravní budovy jeden. Stanice Veleliby je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie a tím je reléové staniční zabezpečovací zařízení AŽD 71 s rychlostní soustavou. Ve směru Čachovice trati 071 slouží jako traťové zabezpečovací zařízení automatické hradlo AHP-03 bez návěstního bodu, které má počítače náprav PZN-1. Na trati 061 ve směru do Křince je traťovým zabezpečením telefonické dorozumívání. Na opačnou stranu do Nymburka města i Nymburka hl. n. je automatické hradlo bez návěstního bodu. Staniční vjezdová i odjezdová návěstidla a předvěstidla jsou světelná stožárová, pět cestových návěstidel je trpasličích. Ve stanici je u kolejí i třináct světelných trpasličích seřaďovacích návěstidel, jen tři jsou stožárová.

Veleliby stanice
Panorama pohledu na stranu k nymburskému zhlaví - za stromem vlevo je ukrytá budova s dopravní kanceláří, kolej samozřejmě není prasklá jen se mi nepodařilo kvalitně složit panorama (10/2014)

Výpravní budova s dopravní kanceláří je nízkopatrová se sedlovou střechou, půdorysu protáhlého obdélníku s jedním věžovitým ryzalitem. Dopravní kancelář je umístěna v krajní části budovy a vedle ní je čekárna pro cestující s výdejem jízdenek. Na pravé straně od výpravní budovy je jednoduchý jednopatrový obytný dům, vystavěný v normovaném drážním stylu, má také sedlovou střechu a byl určený původně k ubytování zaměstnanců a vlakových čet. Mezi budovami nalezneme studnu s vodou. Dále od budovy na křinecké straně kolejiště je původní zachovaná remíza, dnes přestavěná na rodinný domek se zahrádkou. Dále za remízou na křineckém zhlaví je zbytek dnes již nepoužívaného stavědla. Na nymburské straně výpravní budovy je poměrně rozsáhlé nákladiště, na kterém kdysi stával velký sklad na přepravované zboží. Stanice Veleliby je osvětlena výbojkovými svítidly, která jsou umístěná na typizovaných stožárech JŽ, celkem jich rozsáhlé kolejiště stanice osvětluje 31, na výpravní budově je 8 výložníkových světel. Na Nymburské straně stanice je trojkolejný přejezd se silnicí III. třídy spojující Veleliby s hlavní silnicí do Nymburka, je chráněný závorami (PZS 3I - AŽD 71), u přejezdu je ještě původní závorářský domek. Stanice obsluhuje hlavně obec Veleliby od jejíhož centra leží asi 400 m a obec Všechlapy vzdálenou cca 800m, která v minulosti na trati 061 měla svoji zastávku, ale ta byla zrušena. Z turistického hlediska není zastávka nijak zajímavá.

Veleliby stanice
Panorama stanice Veleliby - výpravní budova (10/2014)

FOTOGALERIE


Pohled od topírny do nádraží - v místě výkolejky bývala výhybka a kolej vedla do remízy (10/2014)


Pohled do nádraží (10/2014)


Staniční rozhlas na nástupišti (10/2014)


Křinecko-čachovická strana - vpravo bývalá topírna (10/2014)


Křinecko-achovické zhlaví stanice - v pravo nepoužívané stavědlo (10/2014)


Trpasličí návěstidlo (10/2014)


V pravo topírna pohledem z křinecko-čachovického zhlaví (10/2014)


Stavědlo na křinecko-čachovické straně (10/2014)


Detail nepoužívaného a vybydleného stavědla (10/2014)


Detail stavědla ze zhlaví (10/2014)


... (10/2014)


Vlevo kolej směr Mladá Boleslav, vpravo odbočuje kolej do Jičína (10/2014)


Staniční kolej č. 3. (10/2014)


Výkolejka na manipulační koleji u topírny (10/2014)


Regionova odjíždí z Velelib do Nymburka (10/2014)


Vlevo za stromem ukrytá výpravní budova stanice Veleliby (10/2014)


Nádherně provedený model Karlštejna (10/2014)


Výpravní budova stanice Veleliby, v popředí Karlštejn :-) (10/2014)


Obytná budova na straně výpravní budovy (10/2014)


Výpravní budova (10/2014)


Vlevo vstup do dopravní kanceláře se zavětrováním, vpravo vchod do čekárny (10/2014)


Přechod kolejiště k nástupištím (10/2014)


Úschovna kol (10/2014)


Výpravní budova ze strany od Nymburka (10/2014)


Novodobé WC (10/2014)


Manipulační kolej, v pozadí nákladiště(10/2014)


Pohled na nymburskou stranu (10/2014)


Nákladiště stanice Veleliby, v minulosti mu vévodil rozsáhlý sklad (10/2014)


Pohled do stanice od konce nástupiště (10/2014)


Pohled na odjezdovou skupinu směr Nymburk (10/2014)


Stanice a její osvětlení od 3. staniční koleje (10/2014)


Pohled od konce nástupiště směr Nymburk (10/2014)


Odjezdová a cestová návěstidla na nymburské straně (10/2014)


Vlevo výkolejka u manipulační koleje (10/2014)


Nákladiště pohledem do stanice (10/2014)


Pohled z nákladiště k výpravní budově (10/2014)


Pohled z nákladiště na nyburskou stranu (10/2014)


Návěstidla, vlevo kusá kolej (10/2014)


Seřazovací návěstidlo u manipulační koleje (10/2014)


Cestové trpasličí návěstidlo (10/2014)


Kusá kolej na nymburské straně (10/2014)


Pohled na stožárové seřazovací návěstidlo u kusé koleje (10/2014)


Pohled směr Nymburk (10/2014)


Návěstidla u kolejí 1a, 3a, za nimi přejezd (10/2014)


Koleje směr Nymburk (10/2014)


Zabezpečovací zařízení a strážní domek u přejezdu (10/2014)


Příjezdová cesta k nádražní budově stanice Veleliby, vlevo bývalý strážní domek (10/2014)


Tříkolejný přejezd pohledemm do Velelib (9/2003)


Přejezd ze strany od Nymburka (10/2014)


Trpasličí seřazovací návěstidla u přejezdu (9/2003)


Odjezdová skupina (10/2014)


Nymburské zhlaví, vpravo vlečka (9/2003)


Staniční kolej č. 7. a nákladiště (10/2014)


Vlečka do podniku Semena (10/2014)


Výkolejka vlečky (10/2014)


Pravý oblouk vlečky je ještě nezarostlý, bývá používán k odstavení vozů (10/2014)


Pohled z vlečky přes výkolejku do stanice Veleliby (10/2014)


Za obloukem je již vlečka vydatně zarostlá vegetací, v pozadí budova podniku Semena, kde vlečka končí (10/2014)


Nymburské zhlaví(10/2014)


Rovně vede kolej na nymburské hlavní nádraží, vlevo směr Nymburk město (10/2014)


Vpravo kolej směr hlavní nádraží, vlevo kolej směr Nymburk město (10/2014)


Viditelně méně používaná kolej z Nymburka města - pohled do stanice (10/2014)


Nymburské zhlaví (10/2014)


Trpasličí seřazovací návěstidlo u koleje v Nymburka města (10/2014)


Vjezdová návěstidla stanice Veleliby nymburské strany z koleje od stanice Nymburk město (10/2014)

SITUACE STANICE VELELIBY 2015

Veleliby mapa
kliknutím se zvětší

Mapa stanice Veleliby pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

SITUACE STANICE VELELIBY 1881

Veleliby mapa
kliknutím se zvětší

Mapa stanice Veleliby 1881 pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

Nymburk
stanice
0,000 km
Veleliby
stanice
0,000=3,569 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín