INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(030) - SYCHROV

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Dopravna Sychrov je dvoukolejná mezilehlá stanice, ležící v částečném oblouku trati mezi sychrovským tunelem a monumentálním dvouetážovým kamenným viaduktem.

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stávající železniční stanice Sychrov, na katastru obce Radimovice, má svého předchůdce jen v osobní zastávce zřízené ihned při zahájení provozu úseku Jiho-severoněmecké spojovací dráhy (SNDVB) z Turnova do Liberce dne 1. května 1858. Velkou zajímavostí je, že šlo o jednu z několika málo zastávek, která byla zřízena ihned při otevření této trati. Jako zázemí pro cestující posloužil rozšířený strážní domek číslo 160 na levé straně od kolejí a k dispozici cestujícím u něj byla také latrína. Jak se provoz rozšiřoval zázemí cestujícím přestávalo vyhovovat. V roce 1882 tak byla přistavěna u strážního domku veranda a původní dřevěné záchody nahradily nové, stojící dále od budovy strážního domku. Ty původní byly později zasypány a použity jako kůlna.

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - křižování dvou vlaků a krásný panoramatický pohled na stanici a viadukt, hezky je vidět i rozložitá budova původní zastávky, resp. strážního domku č. 160, stojícího naproti nové výpravní budově. (nedatováno, restaurováno a kolorováno)

Postupem doby se vzdálenost mezi stanicemi Turnov a Hodkovicemi nad Mohelkou, v délce 13,5 km, která ve směru od Turnova byla navrch skoro stále ve stoupání, stala velmi omezující. Do toho vstupovaly potřeby místních zájemců o možnost nakládky a vykládky zboží v zastávce. Problém byl vyřešen projektem křižovací stanice v místě stávající zastávky Sychrov. Dokumentace projektu, který představoval objízdnou kolej o užitečné délce 275 m s perónem pro cestující, novou staniční budovu na pravé straně kolejí a záchodem, byla dokončena v lednu 1896. Stavební oddělení ředitelství ve Vídni ho ihned předložilo ke schválení ministerstvu železnic s plánovaným rozpočtem 33 tisíc zlatých. Zde byl projekt projednán a v březnu 1896 vyzvalo ministerstvo civilní správu k provedení politické pochůzky. Ta proběhla 17. dubna 1896, aby po jejím skončení bylo ihned vydáno stavební povolení. Kromě objízdné koleje byla vybudována i kusá kolej, ta měla podle původního projektu z ledna 1896 končit před tunelem na náspu. Ale nakonec byl projekt začátkem dubna upraven a kusá kolej postavena v obráceném směru, tedy směrem do stanice, a to v délce necelých 50 metrů, aby bylo možné obsloužit slíbené nákladiště. Díky tomu bylo postaveno nástupiště jen o délce 120 metrů. Stavební práce v kolejišti řešila železniční správa, ale výstavba budov byla zadána 27. července 1896, na základě výběrového řízení, stavební firmě autorizovaného inženýra Ernsta Schärferta z Liberce. Staniční budova z cihel a kamene (stejně tak i záchody ze stejného materiálu) byla oficiálně dokončena 1. listopadu 1896 a předána k užívání měsíc po provedení kolaudace (typově stejná budova stojí i v nedaleké stanici Malá Skála). Pro stavbu staniční budovy posloužily stavební normálie užívané Rakouskou Severozápadní drahou (ÖNWB), která měla se SNDVB společné stavební ředitelství. Do staniční budovy IV. třídy byl původně vstup jen od kolejiště, a to rovnou do čekárny pro cestující III. vozové třídy. Zde bylo i okénko pokladny, která byla zároveň i dopravní kanceláří. S čekárnou III. třídy sousedila daleko menší společná čekárna pro cestující I. a II. vozové třídy. Hned vedle byla kancelář na podání zavazadel či spěšnin. Toto rozložení místností bylo postupem času upraveno. To vše souviselo také se zřízením nové silnice ke staniční budově – vybudována byla během roku 1903. Byl zřízen vstup do budovy od silnice skrz halu, která nahradila kancelář k podávání zavazadel. Okénko pokladny bylo přesunuto sem a pokladna zároveň s kanceláří přednosty byla umístěna do místnosti sloužící původně jen jako lampárna. Z haly bylo možné vstoupit do původní čekárny III. vozové třídy a případně přes ní přejít do čekárny cestujících, nyní již jen II. vozové třídy. Původní jediná kancelář se stala místem dopravní a telegrafní služby. V prvním patře měl svůj byt přednosta stanice s rodinou a v podkroví jeho zástupce. Na jednopokojový byt měl nárok i jeden svobodný staniční úředník.

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - odjezd osobního osobní vlaku do Liberce, fotografie zachycuje i odjezdové návěstidlo a dřevěnou výhybkářskou budku na libereckém zhlaví. (pravděpodobně rok 1935 / restaurováno a kolorováno)

V kolejišti, u obou krajních výhybek, byly zřízeny jednoduché dřevěné návěstní budky. Vedle kusé koleje byla velmi brzy pronajata skladová plocha. Protože se na tuto kolej vešly jen dva vozy, již v letech 1906 a 1909 byly oficiálně poptávány možnosti na její rozšíření. Citujme článek z deníku Venkov z 30. listopadu 1910: „K otázce rozšíření stanice Sychrov pro dopravu nákladní. Z poslední české stanice Sychrova směrem k Liberci, dochází nás tato zpráva: Téměř již 20 roků domáháme se, by zdejší osobní stanice Sychrov rozšířena byla pro dopravu nákladní. Přes to, že již mnohokráte žádost na příslušná místa podána byla, vždy bud' zamítnuta neb vzdor intervencím zůstala nepovšimnuta. Podle soukromého nyní provedeného vyšetřeni možného, nákladu, jak přívozu, tak vývozu, bude nákladní zboží činiti as 5000 tun, v době pozdější může dostoupiti vývoz až na 50.000 tun, neboť poblíže stanice nacházejí se lomy písečné, kterýž materiál hodí se pro slévárny, brusírny a stavby v množství snad netušeném. Ze stanice té dovolen je vývoz i přívoz jen knížeti Alainu z Rohanů. Jen rolnictvo a ti chudí živnostníci mohou jezdili povozem 5—20 km na nádraží Turnov neb Hodkovice! Okolí stanice Sychrova získalo by tím jak na vývozu svých produktů, tak na přívozu svých potřeb. Získalo by tím nejen blízké okolí, ale i celý okres českodubský, poněvadž jiné stanice v tomto okresu není. Že rozšíření této stanice nezadá jen blízké okolí, vidno z toho, že výbor okresního zastupitelstva v Českém Dubě v sezení svém schválil projekt okresní silnice z Libice do stanice Sychrov v přibližném rozpočtu 100.000 korun. Zde naskýtá se naším povolaným činitelům příležitost ve prospěch hospodářsky stísněného kraje náležité kroky učiniti.

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - pohled na kolejiště stanice z portálu tunelu (po roce 1936)

Dotazy na možnosti rozšíření nakládkových míst byly zaslány na ministerstvo železnic i od jednoho poslance říšské rady. Až v prosinci 1914 vznikl projekt rozšíření kolejiště a stavbu skladiště. Ten byl ještě začleněn do rozpočtu ministerstva na úpravu stanic státních drah v období let 1914-1915. Projekt byl ještě trochu upravován a opět schválen ministerstvem železnic v listopadu 1915. Současně vznikal i projekt úpravy zabezpečovacího zařízení, který by na ministerstvo doputoval v červenci 1916. Světová válka však stavbu utlumila natolik, že se do roku 1918 uskutečnilo jen prodloužení a napojení kusé kolej (č. 4) do objízdné koleje č. 2. Na tuto kolej se mohlo nově odstavit 7 vozů. Uvedené nákladiště, dle interní zprávy, nejvíce užíval hraběcí Rohanský velkostatek v Sychrově. Zajímavostí je, že i když bylo nákladiště dále rozšiřováno a hojně využíváno, ve stanici nikdy nevznikla klasická velká nákladištní rampa, pouze malé a krátké rampy přimykající se ke skladištím. V prosinci 1920 schválilo ministerstvo železnic další projekt na rozšíření stanice, ale původně naplánované skladiště nebylo jako nepotřebné již řešeno. Pro nedostatek peněz se práce nakonec rozběhly až v následujícím roce. Rozpočet na tuto akci byl jen 23 tisíc korun. Byly prodlouženy koleje č.2 a č.4 posunutím výhybek tak, že dopravní kolej č.1 prodloužila užitečnou délku z 274 na 379 m. Kolej č.2 svou užitečnou délku zvýšila z 273 na 379 m a kolej č.4 z 95 na 181 m. Na objízdnou kolej se nově vešel vlak o 76 nápravách (původně jen 50 náprav). S rozšířením kolejiště proběhla i rekonstrukce zabezpečovacího zařízení a vedle objektu nádražní budovy bylo vybudováno stavědlo k dálkovému ovládání výměn. Schválený rozpočet této úpravy, z června 1920, byl o hodně větší a přesáhl částku půl milionu korun. Nové zabezpečovací zařízení bylo budováno po ukončení přestavby kolejiště a aktivace proběhla 25. května 1923. V areálu stanice byly postupně v letech 1896 a 1910 umístěny i dvě staré vozové skříně, které posloužily jako skladiště traťové služby nebo pro potřeby stanice. U koleje č. 4 si v roce 1923 vybudovala soukromé skladiště firma „Hospodářské družstvo skladištní pro okres Česko Dubský a okolí“. Po 10 letech byl zhruba o 30 metrů dál, u okresní silnice, postaven nový skladištní objekt. Obě budovy spojovala úzkorozchodná vozíková dráha. V roce 1932 byla postavena na katastru sousední obce Radostín, na druhé straně údolí za viaduktem, Ozdravovna Radostín – jejím zřizovatelem byl Lidový spolek zdraví pro severovýchodní Čechy v Mladé Boleslavi. Ozdravovna byla schopná pojmout až 100 pacientů, navrch zde stával i letní tábor mladých, vlastněný Svazem nemocenských pojišťoven. Tím narůstá význam stanice i v osobní dopravě, neboť sem přijíždějí pacienti za léčbou a rekreací a následně na návštěvu jejich příbuzní.

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - typický pohled přes nádraží na ozdravovnu Radostín (1940 / vydavatel Karel Hendrych, restaurováno a kolorováno)

Dne 8. října 1938 byly po zabrání území Sudet stanoveny hranice německé říše mezi Sychrovem a Hodkovicemi v km 135.289. Stanice Sychrov se tak stala stanicí pohraniční. V čekárně II. třídy byla zřízena celní úřadovna pasové a policejní kontroly. V prvopočátku jezdily vlaky pouze do Sychrova, později zajížděly „přes hranici“ až do Hodkovic, kde se prováděla také německá pasová kontrola. Vše ukončila až okupace celé republiky v březnu 1939. Spolu s okupací republiky přesídlilo Hospodářské družstvo z Českého Dubu do Radimovic a vyvstal problém s nedostatkem vhodných místností a skladovacích prostor. Proto bylo vybudováno na pozemcích dráhy v roce 1941 nové skladiště obilí s prodejnou, byt pro správce a mostní váha. Z nedalekých lomů pana Jaroslava Berana a Otty Kocourka se nakládá během války velké množství sklářského písku, který je hojně využíván k nacistické zbrojní výrobě.

Již během začátku 40. let se začala řešit rekonstrukce sychrovského železničního viaduktu, kterému zvyšující se provoz nedělal dobře. Jeho opravy probíhaly postupně i v poválečné době a skončily lety 1952-53. V té době bylo zkráceno kolejiště stanice, kdy výhybka, která byla původně uložena na mostě, byla přesunuta blíže ke stanici, aby neležela na mostní konstrukci. Toto zkrácení kolejové délky nebylo šťastné a výhybka se do původní polohy na most časem vrátila. Od roku 1943 probíhala také oprava sychrovského tunelu, kde bylo nasazeno 200 totálně nasazených. Práce skončily až po ukončení druhé světové války. V dubnu 1945 dorazilo do stanice 16 vozů speciálního ženijního oddílu tzv. Todtovy organizace, což byla paramilitární jednotka určená k výstavbě a ničení strategických objektů v nacistickém Německu a na okupovaných územích. Na obou stranách byl podkopán viadukt i sychrovský tunel a vše bylo připraveno k položení náloží. Naštěstí trhaviny nikdy nebyly instalovány a obě důležité stavby zůstaly nepoškozeny. Počátkem 60. let byla zřízena další kusá kolej, která byla směřována do prostoru zbouraného skladiště někdejšího Hospodářského družstva, čímž se přiblížila ke spodní budově skladu. V areálu stanice Sychrov se časem také objevily další dva skladové objekty. Při opravě staniční budovy v 70. letech, získala tehdy oblíbenou „břízolitovou“ omítku. V prosinci 1978 proběhla aktivace nového reléového zabezpečovacího zařízení.

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - výpravní budova s novou fasádou od silnice (10/2021)

Před rekonstrukcí v roce 2010 mělo kolejiště 3 průjezdné koleje a jednu kolej kusou. Dvě koleje se st. č. 1 a 2 byly dopravní a staniční kolej č. 4 byla manipulační, z ní na turnovské straně kolejiště vycházela kusá manipulační kolej (st. č. 6). Všechny koleje i zhlaví leží ve spádu 2,62 ‰ ve směru k Turnovu, turnovské záhlaví (většina vedená v tunelu) naopak spáduje 9,9 ‰ směrem do stanice Sychrov, liberecké záhlaví je pak téměř v rovině, spáduje do stanice cca 0,7 ‰. Hlavní staniční kolej č. 1 měla délku 358 metrů, druhá dopravní kolej st. č. 2 pak byla dlouhá 206 metrů. Manipulační kolej st. č. 4 obsluhovala zdejší nákladiště a měla délku 174 m, z ní odbočující krátká kusá kolej pak délku 50 m. Manipulační kolej byla na obou stranách zabezpečena výkolejkami, stejně tak i kusá manipulační kolej. Na hlavní staniční kolej (st. č. 1) byla vjezdová i odjezdová rychlost traťová, jízda do odbočky na druhou dopravní kolej (st. č. 2) byla 40 km/h. V roce 2011 došlo k drobným úpravám na obou zhlavích úpravou poloh výhybek a návěstidel, nejvýraznější bylo prodloužení druhé dopravní koleje (st. č.2) a tím i umístění odjezdového návěstidla směr Liberec (L1) od koleje vlevo. Zvýšila se tím i rychlost pro jízdu do odbočky na 50 km/h. V roce 2014 došlo k likvidaci původního strážního domku č. 160 - demolice proběhla ve dnech 10. - 16. listopadu 2014. Nejvýraznější proměnou prošlo kolejiště v roce 2015, kdy manipulační kolej musela částečně ustoupit nově zbudovanému nástupišti u dopravní koleje č. 2, které bylo posunuto více ve směru k libereckému zhlaví. Z původně průjezdné manipulační koleje se stala kolej kusá, která spolu s druhou krátkou kusou kolejí obsluhují zdejší nákladiště. V této době také došlo k likvidaci dalších drobných (většinou dřevěných) objektů stojících kolem.

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - rychlík míří do portálu sychrovského tunelu (10/2021)

V současné době (2022) má tedy stanice Sychrov dvě dopravní koleje, u kterých se nachází nástupiště – u koleje č. 1 je nástupiště délky 100 m (před rekonstrukcí původně 266 m), nově vzniklé nástupiště u koleje č. 2 je dlouhé 90 metrů (původně 199 m). Obě nástupiště jsou pouze sypaná jednostranná s pevnou hranou typu Tischer. Vchod a východ z nádraží je chodníkem po obou stranách výpravní budovy. Celý prostor nástupišť a stanice je osvětlován sklopnými stožárovými peronními lampami, dvě výložníková svítidla jsou i na výpravní budově. Staniční zabezpečovací zařízení je 2. kategorie s centrálním pultem s tlačítkovou volbou, který obsluhuje výpravčí stanice – tvoří ho zjednodušené reléové cestové zabezpečovací zařízení, typ AŽD-71 s elektromechanickými přestavníky na výhybkách a na výkolejkách, pouze výhybka na krátkou kusou kolej st. č. 6 je stavěna ručně. Odjezdová návěstidla jsou světelná a jsou umístěná u obou dopravních kolejí, na liberecké straně je odjezdové návěstidlo z hlavní koleje (st. č. 1) umístěné na levé straně koleje. Na obou zhlavích jsou pro potřeby posunu umístěna pomocná stavědla (Pst.1 a Pst.2). Stanice Sychrov je bez seřaďovacích návěstidel. Vjezdová návěstidla i předvěstidla jsou světelná, obsluhovaná výpravčím z kolejové desky v dopravní kanceláři. Ve směru do Turnova slouží traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie, tvoří ho automatické hradlo AHP-03 s návěstním bodem, hradlo je umístěno v zastávce Doubí u Turnova. Kontrola volnosti úseků je prováděna počítači náprav Siemens Frauscher AzF se směrovými výstupy. Úsek je rozdělen na dva prostorové oddíly – první je úsek (A) Turnov – oddílové světelné návěstidlo Lo v km 128,722, které leží v zastávce Doubí u Turnova a druhý je úsek (B) oddílové návěstidlo So v km 128,550 – Sychrov. Ve směru na Hodkovice nad Mohelkou je zřízeno zabezpečovací zařízení 2. kategorie a tvoří ho reléový poloautoblok (RPB-71) bez kontroly volnosti tratě. Vjezdové i odjezdové rychlosti jsou v pokračování koleje traťové s místním omezením, při jízdě do odbočky pak 50 km/h. Zabezpečovací zařízení nedovoluje současné protisměrné jízdy na tutéž kolej.

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - liberecké zhlaví je posunuto až na zdejší mohutný viadukt (10/2021)

Stav původní výpravní budovy pochází z roku 2020, kdy stavba prošla částečnou rekonstrukcí, pod omítku byly zapracovány rozvody, fasáda byla komplexně opravena a dostala modro bílý nátěr, opraven byl částečně také interiér. V budově je dopravní kancelář obsazená výpravčím a cestujícím je k dispozici vytápěná čekárna s lavičkami. I když pokladní okénko z čekárny do kanceláře zůstalo po rekonstrukci zachované, jízdenky se zde již neprodávají od 13. prosince 2009. Před vstupem do čekárny je také prostor venkovního stání s několika dřevěnými lavičkami. Na liberecké straně výpravní budovy stále stojí několik objektů skladů a útulny traťové správy a na straně turnovské jeden rozpadající se sklad s pozůstatky krátké rampy. Za nákladištěm směrem k silnici nalezneme objekt mostní váhy a přebudované sklady a kanceláře bývalého Hospodářského družstva. Stanice Sychrov obsluhuje hlavně obec Radvanice, na jejímž katastru leží, obec Červenice a pak samozřejmě obec Sychrov, podle které nese svůj název. Hlavním turistickým tahákem zdejšího kraje je samozřejmě čarokrásný zámek Sychrov a jeho nádherný park. K zámku se od zastávky dostaneme od turistického rozcestníku po červené turistické značce, na druhou stranu vede červená značka přes Radostín a Vrchovinu do Hodkovic nad Mohelkou. Pokud se vydáme tímto směrem kousek od nádraží nás značka dovede ke schodům, které klesají až na dno údolí k řece Mohelce, odkud se zvídavému cestovateli naskytne nádherný a monumentální pohled do výšin zdejšího kamenného viaduktu.

FOTOGALERIE


Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - II. nástupiště u staniční koleje č. 2 (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - přístupový chodník podél budovy (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - lavičky před čekárnou (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - z manipulační koleje vznikla nově kusá kolej (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - pohled od budovy na turnovskou stranu kolejiště (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - zarážedlo kusé koleje (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - nástupiště u hlavní dopravní koleje st. č. 1(10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - konec nástupiště na turnovské straně stanice (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - pohled z konce nástupiště ke staniční budově(10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - výkolejky manipulačních kolejí (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - zbytky skladu (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - turnovské zhlaví (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - výměna manipulačních kolejí (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - PSt. 1 na turnovském zhlaví (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - první výhybka leží téměř v ústí sychrovského tunelu (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - pohled do tunelu (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - odvodnění (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - odjezdová návěstidla na turnovské straně stanice (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - detail výkolejek (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - plocha nákladiště (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - původní dlážděné nákladiště (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - přechod (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - staniční budova (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - zázemí pro cestující(10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - dveře do čekárny (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - budova původního stavědla (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - vchod do dopravní kanceláře (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - celkový pohled na budovu z liberecké strany (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - odjezdová návěstidla na liberecké straně (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - místo kde stával strážní domek č 160 (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - drobné stavby traťové správy (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - sklady na liberecké straně (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - u hlavní dopravní koleje je návěstidlo umístěno na levé straně (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - nástupiště na liberecké straně (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - rychlík do Liberce vjíždí na viadukt (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - konec nástupiště na libereské straně (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - PSt. 2 na libereckém zhlaví (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - liberecké zhlaví leží již na viaduktu (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - liberecké zhlaví na sychrovském viaduktu (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - pohled z viaduktu dolů (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - pohled přes viadukt (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - přistup na I. nástupiště (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - interiér čekárny s prodejním okénkem (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - vstup do čekárny(10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - úschovna (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - přístupová komunikace na nákladiště (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - staniční budova od silnice (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - cesta ze silnice pod viadukt (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - stanice z portálu tunelu (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - zábradlí již podléhá zubu času (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - původní betonové zábradlí nad portálem tunelu (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - budovy hospodářského družstva (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - podjezd pod libereckým zhlavím (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - zarážedlo druhé kusé koleje /st.č.6) (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - původní kusá kolej obsluhující nákladiště (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - komunikace obsluhující nákladiště (10/2021)

Stanice Sychrov
Stanice Sychrov - váha u skladu hospodářského družstva (10/2021)

PANORAMA


Stanice Sychrov - panoramatický pohled na přednádraží (10/2021)


Stanice Sychrov - původní zděný sklad se zbytky zastřešení a rampy (10/2021)


Stanice Sychrov - budovy hospodářského družstva pohledem přes nákladiště (10/2021)


Stanice Sychrov - bývalé stavědlo a vchod do dopravní kanceláře (10/2021)


Stanice Sychrov - sklady na liberecké straně stanice (10/2021)


Stanice Sychrov - liberecké zhlaví leží na zdejším mohutném viaduktu (10/2021)


Stanice Sychrov - vjezd na nákladiště a vchod na peron (10/2021)

SITUACE STANICE SYCHROV 1913


Stanice Sychrov - původní dvojkolejná stanice s krátkou kusou kolejí, která obsluhovala nákladiště (1913) - zdroj: Národní archiv Praha, sbírka Zdeněk Hrdina

SITUACE STANICE SYCHROV 1918


Stanice Sychrov - nově vybudované prodloužení a připojení původní kusé koleje (1918) - zdroj: Národní archiv Praha, sbírka Zdeněk Hrdina

SITUACE STANICE SYCHROV 1923


Stanice Sychrov - mapa ukazuje prodloužení manipulační i dopravních kolejí a nově vybudované zabezpečovací zařízení s odjezdovými návěstidly (1923) - zdroj: Národní archiv Praha, sbírka Zdeněk Hrdina

SITUACE STANICE SYCHROV 1942


Stanice Sychrov (1942) - zdroj: Národní archiv Praha, sbírka Zdeněk Hrdina

SITUACE STANICE SYCHROV 2014


SITUACE STANICE SYCHROV 2022


MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

SYCHROV
stanice
132,074 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín