INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(040) - ROZTOKY U JILEMNICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Roztoky u Jilemnice je tříkolejná mezilehlá stanice, ležící v rovném úseku trati na jihozápadním konci obce. V letech 1869 – 1871, když se projektovala a stavěla zdejší dráha z Velkého Oseka do Trutnova, byla její trasa naplánovaná podél západní strany údolí, ve kterém se obec Roztoky u Jilemnice rozkládá. V té době je nejvíce prosperujícím podnikem v obci tkalcovna firmy Klazar a sám majitel Hynek Klazar se samozřejmě angažuje v plánech na vedení trati v tomto úseku - snaží se lobovat za postavení stanice Roztoky asi uprostřed obce u strážního domku, za skladišti své firmy. Z neznámých důvodů však při projektování trati dochází zřejmě k nedorozumění a místo výstavby stanice či zastávky s nákladištěm k expedici zboží, je postavena pouze jednoduchá jednokolejná zastávka a to ještě u jiného strážního domku, v odlehlé poloze na dolním jižním konci obce Roztoky. K dovršení toho všeho je pojmenována Kruh, podle obce, k níž vede nedaleko odbočující silnice.

Roztoky u Jilemnice

Situace byla pro místní podnikatele natolik neudržitelná, že se v 90. letech 19. století rozhodnou vyjednat přesun a výstavbu stanice. A tak se po dohodě obcí Roztoky, Kruh, Mříčná, Peřimov a Karlov vydává do sídla společnosti Rakouské severozápadní dráhy do Vídně osobně za místní podnikatele Otokar Klazar a první radní obce Roztoky Otakar Hamáček s návrhem na přesun a rozšíření zastávky Kruh na stanici. V deputaci se také angažuje mladý poslanec Dr. Karel Kramář, budoucí ministerský předseda ČSR. Ve Vídni jim je sice přislíbeno přeložení a výstavba stanice, ale pouze v případě, že obce a firmy přispějí na její stavbu částkou 20.000 Zl., protože by se také musela z části přeložit a výškově vyrovnat velká část tratě. Částka však byla pro zúčastněné příliš vysoká a tak k přesunu a výstavbě stanice nedošlo. Zřejmě však deputace vyvolala určitou reakci společnosti vlastnící dráhu, která nechala v roce 1888 v místě jednokolejné zastávky vystavět alespoň nákladiště, které obsluhovala manipulační kolej zaústěná do trati v obou směrech a menší dřevěný sklad. Stavebně upravena byla také čekárna u strážního domku.

Roztoky u Jilemnice
Původní pohled na soubor staničních budov - na pravé straně výpravní budovy ústřední stavědlo (před rokem 1930)
Foto: R. Šplíchal

Teprve v roce 1914 je zahájena přestavba zdejší zastávky a nákladiště na stanici, konfigurace kolejiště je změněno a jsou ke křižování vlaků postaveny dvě dopravní koleje a jedna manipulační kolej k obsluze skladu a rozšířeného nákladiště. Výměny kolejiště jsou opatřeny novým mechanickým zabezpečovacím zařízením ovládaným z ústředního stavědla vystavěného na peronu u staniční budovy. Ve stanici je postavena kompletně nová staniční budova s dopravní kanceláří a původní strážní domek s čekárnou z roku 1871 je přestavěn na obytnou budovu. Budova je vystavěna podle modifikovaného plánu státních drah 252/H, typově stejnou stavbu nalezneme na podobných stavbách z předválečné a válečné doby třeba v Hradci Králové - Slezském Předměstí (1915) či v Trutnově – Starém Městě (1913). Ke stanici je také vybudována zcela nová příjezdová silnice. Díky válečným událostem se však přestavba táhne a stanice je dokončena a zprovozněna až na podzim roku 1917. Po válce je v roce 1920 ještě rozšířeno původní skladiště a opět zvětšena plocha nákladiště. V roce 1928 jsou na trati zavedeny telefony a zrušeny zastaralé zvonkové telegrafní linky. V roce 1929 je podána žádost o změnu názvu stanice, protože ta leží na katastru obce Roztoky a občané žádají, aby se dle obce jmenovala i stanice. A tak dochází k malichernému a táhlému konfliktu mezi obcí Kruh a Roztoky o jméno stanice. Spor je smířlivě vyřešen až dohodou 1. května 1930, od kdy je název změněn na Roztoky – Kruh. V roce 1931 je ve stanici zavedeno elektrické osvětlení, na které přispěla obec Roztoky částkou 1400 Kč. V roce 1938 dochází k přestavbě a rozšíření staniční budovy, je zřízena nová osobní pokladna a vybourán nový vchod do čekárny z peronu - prodej jízdenek se nově provádí přes přepážku do čekárny. Instalovány jsou ve stanici i nové selektorové telefony. Po zabrání pohraniční Německem se přechodovou stanicí stávají nedaleké Martinice v Krkonoších, kde mají z počátku vlaky svou konečnou. Po válce se doprava vrací do běžných kolejí a v roce 1947 je rozšířeno osvětlení stanice. V roce 1960 došlo ke zrušení jilemnického okresu a obec Roztoky se tím ocitla v novém okrese Semily, kam spadají i Roztoky u Semil, pro lepší identifikaci tak došlo i k přejmenování obce na Roztoky u Jilemnice. Následující rok byla přejmenována na Roztoky u Jilemnice i železniční stanice (uváděna v seznamu železničních stanic platném od 1.10.1961).

Roztoky u Jilemnice
Roztoky u Jilemnice - panorama skladu a staropackého zhlaví stanice (3/2016)

Konfigurace kolejiště do dnešní doby nezaznamenalo větších proměn, stanice má dvě průjezdné dopravní koleje (č. 1 – 237 m / č. 2 – 288 m) a jednu kolej manipulační (č. 3 – 254 m), která obsluhuje zdejší poměrně rozsáhlý sklad a nákladištní rampu. Z manipulační koleje vychází na staropacké straně kusá kolej 3a s délkou 170 metrů. Na trutnovské straně je manipulační kolej zabezpečena výkolejkou. U obou dopravních kolejí jsou jednostranná nástupiště, nástupiště u staniční koleje č. 1 má délku 175 metrů, nástupiště u koleje č. 2 má délku 219 metrů, obě nástupiště jsou však jenom sypaná bez pevné hrany (2018) a tak je nastupování do vlaku pro cestující poměrně nekomfortní. Přístup k oboum nástupištím zabezpečují přes koleje dva přechody. Staniční zabezpečovací zařízení je mechanické, II. kategorie s ústředním stavědlem, které obsluhuje výpravčí stanice - návěstidla jsou závislá na výměnách. Do roku 2012 stávala ve stanici mechanická odjezdová i vjezdová návěstidla, ta však byla v návaznosti na rekonstrukci uzlu ve Staré Pace nahrazena návěstidly světelnými. Ve směru do Martinic (směr Trutnov) je jako traťové zabezpečení použito telefonické dorozumívání, po rekonstrukci v roce 2012 je ve směru do Staré Paky automatické hradlo AHC-03, bez návěstního bodu. Na staniční kolej č. 1 je vjezdová i odjezdová rychlost traťová s místním omezením, na kolej č. 2 je rychlost 40 km/h.

Roztoky u Jilemnice
Roztoky u Jilemnice - výřez z pohlednice ukazuje pohled na původní zastávku zřízenou u strážního domku (před rokem 1914)
Zdroj: pohlednice vydaná I. Vrbatou

S výstavbou budovy stanice se započalo v roce 1914 a byla vybudována podle modifikovaného plánu státních drah 252/H a několikrát za dobu existence přestavována. Budova je nízkopodlažní, má půdorys písmene T s krytou verandou vpředu, sedlovou střechu a podkrovní byt. V levé části budovy je menší čekárna pro cestující s výdejním okénkem (jízdenky se prodávají / 2018), vpravo je pak dopravní kancelář a ústřední stavědlo. V minulosti bylo ústřední stavědlo umístěno v samostatné stavbě postavené na staropacké straně u výpravní budovy. Na staropacké straně také nalezneme poměrně rozsáhlé nákladiště s rampou a na ní navazující velký sklad obdélníkového půdorysu s rozměry cca 8 x 15 metrů. Na trutnovské straně stanice je malý objekt toalet, vedle něj menší sklad a nová technologická stavba zabezpečovacího zařízení. O osvětlení nástupišť stanice se starají menší výložníkové lampy, na obou zhlavích stanice jsou pak umístěny vysoké závěsné výbojkové lampy. I když je již od prvopočátku stanice umístěna poměrně nevýhodně na konci obce Roztoky a hůře dostupná i z centra obce Kruh, slouží poměrně dobře k dopravě obyvatel obou jmenovaných obcí. Občas i dnes zazní názor, že by stanice měla být přemístěna blíže k centru obce, k silnici do sousední obce Kruh - tedy tam, kde si ji při výstavbě trati i v roce 1871 představovalo zastupitelstvo obce, ale zatím plány na její přesunutí nejsou. Z turistického hlediska je stanice zajímavá spíše jako východisko a startovní bod na zdejší podkrkonošské cyklostezky. U nádraží je i cyklorozcestník.

FOTOGALERIE


Roztoky u Jilemnice - Martinická strana kolejiště (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Pohled k martinickému zhlaví (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Výkolejka zabezpečující manipulační kolej (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Detail výkolejky na manipulační koleji (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Vysoká výbojková lampa osvětluje výměny na martinickém zhlaví (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Martinické zhlaví (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Dřevěná bouda pro výhybkáře (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Krásně zachované zvonky na výhybkářské boudě(3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Pohled z martinického zhlaví do stanice (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Pohled z trati do stanice (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Kousek od martinického zhlaví je krásný zachovalý a funkční mechanický přejezd ovládaný z DK Roztoky u Jilemnice (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Radost pohledět (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Detail mechaniky závor (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Mechanické závory se zvonkem (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Detail mechaniky druhé závory (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Celkový pohled na přejezd (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Zvonek cinká závory půjdou dolů...(3/2016)


Roztoky u Jilemnice - ...a za chvíli něco pojede (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Detail výměny na martinickém zhlaví (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Pohled z druhého nástupiště do stanice (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Novotou zářící technologická bouda a sklad přestavěný asi na garáž (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Pohled z druhého nástupiště na návěstidla na martinické straně (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Celkový pohled na budovu stanice Roztoky u Jilemnice (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Pohled od budovy na martickou stranu stanice (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Čelní pohled na staniční budovu (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Drátovody (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Krásný retro pohled na funkční drátovody (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Pohled na stanici ze staropacké strany (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Sklad a nákladiště (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Staropacká strana stanice (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Detail kanálu drátovodu obsluhující výhybku manipulační koleje (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Odjezdové návěstidlo směr Stará Paka (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Pohled do stanice ze staropacké strany (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Drátovody kam se jen podíváš :-) (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Pohled na výměny obsluhované mechanicky z ústředního stavědla (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Staropacké zhlaví stanice (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Detail drátovodu přestavující výměnu na staropacké straně (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Pohled přes staropacké zhlaví do stanice (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Hektometrovník za staropackým zhlavím (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Ukončení kusé koleje, traťová kolej pokračuje obloukem (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Detail ukončení kusé koleje (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Odstavené vagóny na kusé manipulační koleji (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Pohled do stanice (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Sklad (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Druhá strana skladu ma taktéž manipulační rampu (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Manipulační kolej od skladu (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Nákladištní rampa (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Staropacké zhlaví z rampy (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Staniční budova (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Pohled na staropackou stranu stanice, záhonky pro květiny (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Staniční budova - v těchto místech stávalo ústřední stavědlo, než bylo přemístěno do přestavěné budovy (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Zachované umyvadlo a kanály drátovodů od ústředního stavědla (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Veranda (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Veranda pro cestující s mobiliářem (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Malá stavba toalet (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Celkový pohled na staniční budovu (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Chodba z perónu do čekárny


Roztoky u Jilemnice - Okénko výdejny jízdenek (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Malá a útulná čekárna (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Vše čisté a udržované (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Pohled na budovu z ulice - dveře vedou do čekárny a k výdeji jízdenek (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Bývalý sklad přebudovaný na garáž (3/2016)


Roztoky u Jilemnice - Plocha nákladiště na martinické straně stanice (3/2016)

SITUACE STANICE ROZTOKY U JILEMNICE 2018


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Roztoky u Jilemnice pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

ROZTOKY U JILEMNICE
stanice
82,679 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín