INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION - po kolejích Českého ráje, Podkrkonoší a dál

061 - VLEČKOVÝ SYSTÉM STARÉ MÍSTO U JIČÍNA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Na poměry tratě 061 (Jičín - Nymburk) je vlečkový systém ústící do zastávky Staré Místo u Jičína velmi rozsáhlý a tvoří ho vlastně na sebe navazující dvě vlečky. Celý vlečkový systém ústí do trati 061 v kilometru 38,895 na nymburské straně nynější jednokolejné zastávky ve směru k Jičínu. Dříve byla zastávka trojkolejná s dvěma dopravníma kolejema a měla vlastní nákladiště s manipulační kolejí. Dřívější nákladiště a zastávka Staré Místo u Jičína s ústím vlečky je z obou stran tratě kryta návěstidlem.

Vlečka Staré Místo u Jičína

Od ústí trati vede vlečka v mírném oblouku souběžně s tratí asi 200 metrů k bráně areálu podniku obalovny firmy Silnice Jičín a. s., sem se dováží písek, štěrk a kámen pro silniční stavbu. Traťová spojka napojuje vlečkový systém kousek přede vraty obalovny. Samotné 380 metrů dlouhé nákladiště uvnitř areálu obalovny se sestává ze tří kolejí - odevzdávkové, návratové a objízdné koleje - kolejiště má zajímavost ve dvou křižovatkových výhybkách tzv. angličanech a kolejovém kříži na konci kolejiště. Další koleje z obalovny vedou zpět k dalším areálům a nákladištím. Pro obsluhu těchto dalších kolejí je třeba, aby byl areál otevřený a koleje byly obsluhovány přes obalovnu. Koleje vedou zpět - vlevo se nachází odstavná kusá kolej a výtopna pro lokomotivu obsluhující vlečkový systém. Vpravo kolem budovy výtopny vede kolej k dalším nákladištím. Za budovou asi po 80 metrech se výhybkou odděluje 155 metrů dlouhá kolej nákladiště Agropodniku, vedoucí k jednoduše zastřešenému a zavětrovanému nákladišti, které je oploceno a kolej přehrazena bránou. Vpravo pak pokračuje kolej k dalšímu rozsáhlému vlečkovému systému. Koleje obkrouží zadem zdejší osobní zastávku se zbytky nákladiště a rozvětví se na tři koleje které vstupují branou do areálu firmy Fabio. Jedna kolej pak v areálu zamíří do vrat rozsáhlé budovy a na druhé straně ji asi po 40 metrech opět opouští. Na konci se koleje opět napojují a celé kolejiště je zakončeno asi 70 metrů dlouhou kusou kolejí. Jednotlivá nákladiště jsou osvětlena typizovanými lampami a světelnými věžemi různého stáří.

V současné době (2014) je vlečkový systém používán pouze sporadicky, některé jeho části vykazují stav dlouhého nepoužívání, odstavná kolej vedle výtopny je silně zarostlá vegetací a i výtopna samotná není v dobrém stavu. Dle stavu kolejí je znát, že se občas zaváží na vlečku do podniku Fabio a do obalovny.

MAPA ZASTÁVKY STARÉ MÍSTO U JIČÍNA I S VLEČKOVÝM SYSTÉMEM

Vlečka Staré Místo u Jičína

Mapa vlečkového systému u zastávky Staré Místo u Jičína pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

FOTOGALERIE


Pohled na zastávku z nymburské strany a napojení vlečky do trati, vlevo nákladiště, kde v minulosti existovala manipulační kolej (01/2012)


Vpravo se odděluje vlečková kolej, vlevo trať Jičín - Nymburk (01/2012)


Vlečková kolej míří k nákladištím (01/2012)


Vpravo kolejiště vlečkového systému, v dálce vrata nákladiště obalovny (01/2012)


Pohled zpět, kolej míří k ústí do širé trati (01/2012)


Napojení vlečkové spojky na systém kolejí (01/2012)


Výhybka napojení vlečkové spojky (01/2012)


Oplocené nákladiště obalovny za vraty - viditelný "angličan"(01/2012)


Pohled od vrat zpět (01/2012)


Pohled zpět na pokračování vlečkových kolejí, vpravo vlečková spojka, vlevo zarostlá nepoužívaná odstavná kolej (01/2012)


Rozvětvení kolejí - rovně k dalším nákladištím, vlevo odbočka k výtopně (01/2012)


Kolej k výtopně( 01/2012)


Zarostlá, delší dobu nepoužívaná odstavná kolej (01/2012)


Mohutná vrata výtopny ( 01/2012)


Vlevo výtopna a koleje pokračující k dalším nákladištím (01/2012)


Pokračování vlečkových kolejí za výtopnou ( 01/2012)


Další rozvětvení kolejového systému (01/2012)


Rovně kusá kolej míří vraty k zavětrovanému nákladišti, vpravo další větvení k nákladišti Fabio (01/2012)


Systém se dále větví na tři koleje (01/2012)


Pohled na kusou kolej a její ukončení za nákladištěm (01/2012)


Pohled zpět k větvení tří kolejí (01/2012)


Nákladiště Fabio, levá kolej vstupuje do haly mohutnými vraty a po 40 metrech halu zase opouští (01/2012)


Detailnější pohled na pokračování kolejí za vraty (01/2012)


Tříkolejný přejezd vlečky sloužící k dopravě cestujících k samotné zastávce (01/2012)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2022 Vlakregion Jičín